Bản cam kết đồng  ý của nhân viên về C-me

Triển khai C-me

Nền tảng cơ bản của Khung Quản lý Xuất Sắc là việc chúng tôi đang triển khai thành công và tiếp tục ứng dụng hồ sơ C-me cho toàn tổ chức. Một số nhân viên sẽ được mời tham gia chương trình C-me. Người tham gia phải hoàn thành bảng câu hỏi và có thể được tham gia vào các cuộc họp với các chuyên gia tư vấn C-me và/hoặc điều hành viên SMC đã được đào tạo về chương trình C-me. Hồ sơ C-me cho mỗi người tham gia sẽ được tạo dựa trên thông tin này (ví dụ như hình ảnh chữ ký email bên dưới).

Công cụ & Dữ liệu Truyền thông

IC-me ‘C’s cá nhân hóa sẽ được thêm vào chữ ký email của người tham gia, nhằm hỗ trợ giao tiếp hiệu quả và áp dụng một ngôn ngữ lãnh đạo chung. Điều này phù hợp với hai trong số các giá trị cốt lõi của SMC, đó là đáng tin cậy và truyền cảm hứng.

Nhân viên SMC sẽ được tiếp cận với phần giải thích về các công cụ tốt nhất để giao tiếp với người tham gia (và có thể là các bên bên ngoài trong tương lai). Điều này sẽ là chung chung, nhưng biểu tượng được cá nhân hóa sẽ cho biết cá nhân đó có xu hướng nào và sẽ chỉ ra các phương pháp giao tiếp hiệu quả và không hiệu quả nhất với người tham gia đó.

Dữ liệu có thể được sử dụng theo nhiều cách hữu ích khác như trình bày động lực của nhóm, hỗ trợ tuyển dụng, gắn kết và giữ chân nhân viên.

Ngoài các giải thích chung về C-me, biểu tượng và ‘C’s, C-me còn tạo báo cáo được cá nhân hóa. Nội dung của các báo cáo này phụ thuộc vào cách mỗi cá nhân trả lời bảng câu hỏi C-me. C-me có hơn 40.000 báo cáo liên quan đến các lĩnh vực hành vi sau: sở thích giao tiếp, điểm mạnh về khả năng phục hồi, lĩnh vực cần phát triển, tuyên bố mù quáng, sở thích làm việc từ xa, xử lý thất bại, đóng góp đội nhóm, hỗ trợ gắn kết, sự nhanh nhạy trong vai trò và doanh số bán hàng. Dựa trên cách một cá nhân trả lời bảng câu hỏi, thuật toán của C-me lấy từ nhóm các câu lệnh của nó và tạo ra một báo cáo được cá nhân hóa có thể bao phủ các lĩnh vực trên.

Nhân viên SMC sẽ có quyền truy cập vào báo cáo cá nhân của họ trên nền tảng trực tuyến của C-me, C-me Live và một số thông tin thu được từ báo cáo.

BIÊN BẢN CAM KẾT ĐỒNG Ý CỦA NHÂN VIÊN

Tôi đồng ý tự nguyện tham gia chương trình hồ sơ giao tiếp (“SMC-me”) được điều hành bởi chủ lao động của tôi (“Công ty”) và Tập đoàn South Mill Champs (“SMC”) hợp tác với các chuyên gia tư vấn Hồ sơ C-me, bao gồm việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của tôi cho bất kỳ mục đích nào cần thiết để quản lý công việc của tôi với Công ty, bao gồm cả chương trình SMC-me. Chương trình SMC-me là một trong những công cụ được sử dụng để đảm bảo rằng chúng tôi có thể duy trì và phát triển thành công văn hóa đặc trưng của mình, SMC DNA, cũng như phát triển một tổ chức và phấn đấu đạt được sứ mệnh và mục tiêu.

Để vận hành hiệu quả chương trình SMC-me và để tạo điều kiện cho sự tham gia và phát triển của cá nhân bạn, Công ty và SMC cần thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm các khía cạnh và mục đích được nêu trong tóm tắt C-me (kể cả việc tham gia vào các dịch vụ C-me của bên thứ ba). Thông tin này có thể bao gồm các nhận dạng; thông tin cá nhân; thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh hoặc tương tự; thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm; Thông tin giáo dục; và các suy luận được thực hiện bằng cách đánh giá các loại thông tin này để tạo hồ sơ về bạn.

Tôi hiểu rằng việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của tôi phải tuân theo quyền riêng tư và luật bảo mật hiện hành cũng như mọi chính sách thông tin cá nhân nhân viên SMC hiện hành.

Trong một số phạm vi quyền hạn nhất định, tôi hiểu rằng tôi có quyền truy cập thông tin đó, cũng như có quyền yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của tôi nếu như thông tin đó không chính xác, tùy thuộc vào luật hiện hành và sự xem xét, thỏa thuận của Công ty. Tôi hiểu rằng tôi có thể lấy thêm thông tin về các quyền của mình từ Công ty và từ mọi chính sách thông tin cá nhân nhân viên SMC hiện hành.

Tôi cũng hiểu rằng tôi có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc Công ty tiếp tục thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi văn bản cho Công ty vào bất kỳ lúc nào. Văn bản này phải được gửi đến email c-me@southmill.com và sẽ có hiệu lực kể từ khi nhận được văn bản.

Tôi cũng tự nguyện chấp thuận việc Công ty tiết lộ thông tin cá nhân của mình theo yêu cầu hoặc cho phép bởi pháp luật, hoặc cho các bên thứ ba cung cấp cho Công ty hàng hóa và dịch vụ liên quan đến quản lý công việc của tôi, hoặc cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ khác có liên quan công việc của tôi. Các bên thứ ba này phải tuân theo luật bảo vệ và quyền riêng tư thông tin cá nhân hiện hành và có thể có các nghĩa vụ bảo mật quyền riêng tư theo hợp đồng đối với Công ty. Các bên thứ ba/dịch vụ này bao gồm các chuyên gia tư vấn hồ sơ C-me và các dịch vụ hỗ trợ tư vấn hoặc theo hợp đồng khác liên quan đến công việc của tôi với Công ty hoặc theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật cho phép. Tôi hiểu rằng các dịch vụ bên thứ ba đó cần cho việc quản lý công việc của tôi.

"*" indicates required fields

MM slash DD slash YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.